Kaisei Mie-ken chizu : Shinkyu shichoson oaza ritei iri zen