Jinja bukkaku koseki yurai Miyako meisho hitori annai : michinori tsuke