Jitchi sokuryo meisho eiri shinpan Osaka-shi meisai zenzu : fu Kobe Hyogo shigaizu