Mogami sanjusan fudasho jinja bukkaku jundo meisho kyuseki Okinazuka ryakuzu.