Osaka Mainichi Shinbunsha shinsen Teikoku Chosen kotsu zenzu.