Kaisei shinkoku Kyōto shigai shinzu Ōmi no Kuni Biwako Kyōto sosui meishozu : kan.