Shinpan Sanshū Konpira sankei kaijō mairi sugoroku [graphic].