REFINE 

Browse All : Manuscript Map from 1870

1-9 of 9
Yamashiro no Kuni Otagi-gun Jodoji-mura Gokurakuji shinkyu keidai kubetsu jissoku sen-nihyakubun no ichi no shukuzu.
Anonymous
Yamashiro no Kuni Otagi...
1870
Manuscript Map
 
Author
Anonymous
Full Title
Yamashiro no Kuni Otagi-gun Jodoji-mura Gokurakuji shinkyu keidai kubetsu jissoku sen-nihyakubun no ichi no shukuzu. [between 1870 and 1880?]
Note
Manuscript map on sheet 48 x 48 cm., folded in cover 25 x 17 cm. In Japanese. East Asian Library call number Hb124.
Yamashiro no Kuni Otagi-gun Jodoji-mura Geisetsuji Daioji Anrakuji Tohokuin genzai keidai kubetsu bunken ezu.
Anonymous
Yamashiro no Kuni Otagi...
1870
Manuscript Map
 
Author
Anonymous
Full Title
Yamashiro no Kuni Otagi-gun Jodoji-mura Geisetsuji Daioji Anrakuji Tohokuin genzai keidai kubetsu bunken ezu. [between 1870 and 1880?]
Note
Col. manuscript map on sheet 39 x 54 cm., folded in cover 22 x 15 cm. In Japanese. Includes legend. East Asian Library call number Hb125.
Yamashiro no Kuni Otagi-gun Shugakuin-mura Kiraraji keidaigai kubetsu jissokuzu.
Anonymous
Yamashiro no Kuni Otagi...
1870
Manuscript Map
 
Author
Anonymous
Full Title
Yamashiro no Kuni Otagi-gun Shugakuin-mura Kiraraji keidaigai kubetsu jissokuzu. [between 1870 and 1880]
Yamashiro no Kuni Otagi-gun Shugakuin-mura Kiraraji shinkyu keidai kubetsu jissoku roppyakubun no ichi no shukuzu.
Anonymous
Yamashiro no Kuni Otagi...
1870
Manuscript Map
 
Author
Anonymous
Full Title
Yamashiro no Kuni Otagi-gun Shugakuin-mura Kiraraji shinkyu keidai kubetsu jissoku roppyakubun no ichi no shukuzu. [between 1870 and 1880]
Yamashiro no Kuni Otagi-gun Shugakuin-mura Rinkyuji genkeidai bunken roppyakubun no ichizu.
Anonymous
Yamashiro no Kuni Otagi...
1870
Manuscript Map
 
Author
Anonymous
Full Title
Yamashiro no Kuni Otagi-gun Shugakuin-mura Rinkyuji genkeidai bunken roppyakubun no ichizu. [between 1870 and 1880?]
Note
Col. manuscript map 30 x 45 cm., folded in cover 25 x 18 cm. In Japanese. East Asian Library call number Hb128.
[Koryuji ezu]
Anonymous
[Koryuji ezu]
1870
Manuscript Map
 
Author
Anonymous
Full Title
[Koryuji ezu]. [187-? or 188-?]
Note
In Japanese. Manuscript.
[Koryuji ezu]
Anonymous
[Koryuji ezu]
1870
Manuscript Map
 
Author
Anonymous
Full Title
[Koryuji ezu]. [187-? or 188-?]
Note
In Japanese. Manuscript.
[Koryuji ezu]
Anonymous
[Koryuji ezu]
1870
Manuscript Map
 
Author
Anonymous
Full Title
[Koryuji ezu]. [187-? or 188-?]
Note
In Japanese. Manuscript.
[Koryuji ezu]
Anonymous
[Koryuji ezu]
1870
Manuscript Map
 
Author
Anonymous
Full Title
[Koryuji ezu]. [187-? or 188-?]
Note
In Japanese. Manuscript.
1-9 of 9