Browse All

1832
Takehara, Yoshibē
Kaisei bungen shinsen Kyō zu …
Pocket Map
1832
Takehara, Yoshibē
Verso: Kaisei bungen shinsen …
Pocket Map
1834
Ikeda, Tōri; Shujin kosei
Covers: Tenpō kaisei shinzō …
Case Map
1834
Ikeda, Tōri; Shujin kosei
Tenpō kaisei shinzō saiken K …
Case Map
1834
Ikeda, Tōri
Covers: Tenpō kaisei shinzō …
Case Map
1834
Ikeda, Tōri
Tenpō kaisei shinzō saiken K …
Case Map
1841
Metogiya, Sohachi
Cover: Kyo no mizu Karaku ok …
Pocket Map
1841
Metogiya, Sohachi
Kyo no mizu Karaku oko zu.
Pocket Map
1841
Ikeda, Tori
Tenpo kaisei shuchu Kyo ezu
Pocket Map
1843
Ikeda, Tori
Anken Kyoto saizu
Pocket Map
1843
Ikeda, Tori
Bandai Kyoto ezu
Pocket Map
1850
Maruya, Zenbe
Kaisei Kyo ezu
Pocket Map
1850
Maruya, Zenzaburo
Kaisei Kyo ezu: zen
Pocket Map
1854
Kashiwaya, Shirobe
On Tsuiji naizu: zen
Pocket Map
1854
Unknown
Kaei shichi tora no toshi Ky …
Pocket Map
1860
Unknown
Teito saikenzu
Pocket Map
1861
Ikeda, Tori
Tebiki Kyo ezu
Pocket Map
1863
Toundo
Kaisei Dairi saiken no zu : …
Pocket Map
1863
Ikeda, Hozen
Kaisei Kumoi saikenzu
Pocket Map
1863
Toundo
Dairi onzu
Pocket Map
1863
Kawakita, Rekien
Jinja bukkaku koseki yurai M …
Pocket Map
1863
Kawakita, Rekien
Jinja bukkaku koseki yurai M …
Pocket Map
1863
Hiranoya, Mohē
Covers: Bunkyū kaikoku hanʼe …
Case Map
1863
Hiranoya, Mohē
Bunkyū kaikoku hanʼei Kyōto …
Case Map
1863
Hachidaiya, Yakichi
Covers: Kaisei zōho Kyō ezu …
Case Map
1863
Hachidaiya, Yakichi
Kaisei zōho Kyō ezu taisei : …
Case Map
1863
Hiranoya, Mohē
Covers: Bunkyū kaikoku hanʼe …
Case Map
1863
Hiranoya, Mohē
Bunkyū kaikoku hanʼei Kyōto …
Case Map
1864
Unknown
Kaisei Dairi saiken no zu : …
Pocket Map
1864
Unknown
Kosei Dairi saiken no zu
Pocket Map
1864
Covers: Genji shinpan Kyō sa …
Case Map
1864
Genji shinpan Kyō saiken ezu …
Case Map
1864
Ikeda, Tōri
Covers: Saiken annai ezu Kyō …
Pocket Map
1864
Ikeda, Tōri
Saiken annai ezu Kyō meisho …
Pocket Map
1864
Ikeda, Tōri
Saiken annai ezu Kyō meisho …
Pocket Map
1864
Nishiyotsutsuji-dono
Covers: Genji shinsen Kōto s …
Case Map
1864
Nishiyotsutsuji-dono
Genji shinsen Kōto saikenzu.
Case Map
1865
Suharaya, Ihachi
Kyoto saiken zu
Pocket Map
1865
Suharaya, Ihachi
Kyoto saiken zu
Pocket Map
1865
Suharaya, Ihachi
Kyoto saiken zu
Pocket Map
1865
Unknown
Kyoto meisai no zenzu
Pocket Map
1866
Unknown
Kinri no ezu
Pocket Map
1866
Covers: Rakuchū Rakugai mach …
Case Map
1866
Rakuchū Rakugai machimachi k …
Case Map
1868
Unknown
Kaisei Saikyo kubun saikenzu
Pocket Map
1868
Shimidzu, Y.
Cover: Bird's eye view of Ki …
Pocket Map
1868
Shimidzu, Y.
Bird's eye view of Kioto and …
Pocket Map
1868
Kawachiya, Kihe
Kaiho dosen dai Dairi saizu
Pocket Map
1868
Unknown
Saikyo shigai no zu
Pocket Map
1868
Sasada, Yahe
Kyoto shigai no ryakuzu
Pocket Map