Browse All

1680
Hayashi, Yoshinaga
Cover: Zoho Edo oezu.
Pocket Map
1680
Hayashi, Yoshinaga
Zoho Edo oezu.
Pocket Map
1684
Hyoshiya Ichirobe, 17th cent …
Cover: Eiri Edo oezu.
Pocket Map
1684
Hyoshiya Ichirobe, 17th cent …
Eiri Edo oezu.
Pocket Map
1707
Ishikawa, Ryusen
Cover: Hoei Koto zukan.
Pocket Map
1707
Ishikawa, Ryusen
Hoei Koto zukan.
Pocket Map
1710
Ishikawa, Ryusen
Cover: Bundo Edo oezu.
Pocket Map
1710
Ishikawa, Ryusen
Bundo Edo oezu.
Pocket Map
1748
Ishikawa, Ryusen; Koosai, Gy …
Cover: Bunken Enkyo Edo oezu …
Case Map
1748
Ishikawa, Ryusen; Koosai, Gy …
Bunken Enkyo Edo oezu.
Case Map
1799
Nishimura, Soshichi; Nishimu …
Cover: Saihan shinkai on Edo …
Pocket Map
1799
Nishimura, Soshichi; Nishimu …
Saihan shinkai on Edo ezu.
Pocket Map
1800
Gan, Seiryo
Buyo Tamagawa hakkei no zu.
Pocket Map
1803
Kanamaru, Hikogoro; Subaraya …
Bunken Edo oezu.
Case Map
1858
Mori, Fusai; Subaraya, Mohe
Cover: Bunken Edo oezu.
Case Map
1858
Mori, Fusai; Subaraya, Mohe
Bunken Edo oezu.
Case Map
1892
Kanazawa, Ryota
Cover: Shinsen Tokyo zenzu.
Pocket Map
1892
Kanazawa, Ryota
Shinsen Tokyo zenzu.
Pocket Map
1904
Kobayashi, Gisaburo
Cover: Tokyo shigai chizu.
Pocket Map
1904
Kobayashi, Gisaburo
Tokyo shigai chizu.
Pocket Map
1905
Ando, Rikinosuke
Cover: Tokyo-shi zenzu.
Pocket Map
1905
Ando, Rikinosuke
Tokyo-shi zenzu.
Pocket Map
1907
Ando, Rikinosuke
Saishin chosa Tokyo-fu zenzu …
Pocket Map
1910
Ito, Tamejiro
Banchiiri Tokyo-shi zenzu.
Pocket Map
1910
Ito, Tamejiro
Verso: Banchiiri Tokyo-shi z …
Pocket Map