Browse All

1640
Unknown
Sekaizu narabini Nihonzu byo …
Screen
1640
Unknown
Sekaizu narabini Nihonzu byo …
Screen
1640
Unkown
Sekaizu narabini Nihonzu byo …
Screen
1640
Unkown
Sekaizu narabini Nihonzu byo …
Screen
1710
Hotan, 1654-1738
Cover: Nanzenbushu bankoku s …
Case Map
1710
Hotan, 1654-1738
Nanzenbushu bankoku shoka no …
Case Map
1796
Hashimoto, Sokichi, 1763-183 …
Oranda shinyaku chikyu zenzu …
Separate Map
1800
Anonymous
[Sekai zu]
Pocket Map
1834
Yamazaki, Giko
[World map]
National Atlas
1840
Tajima, Ryukei
Cover: [Oranda Chikyu zenzu]
Pocket Map
1840
Tajima, Ryukei
[Oranda Chikyu zenzu.
Pocket Map
1848
Anonymous
Shinsei yochi zenzu.
Pocket Map
1848
Kurihara, Shincho; Chojiya, …
Kaei kotei tozai chikyu bank …
Pocket Map
1850
Nagakubo, Sekisui, 1717-1801
Cover: Chikyu bankoku sankai …
Pocket Map
1850
Nagakubo, Sekisui, 1717-1801
Chikyu bankoku sankai yochi …
Pocket Map
1850
Nagakubo, Sekisui, 1717-1801
Chikyu bankoku sankai yochi …
Pocket Map
1853
Mineta, Fuko, 1818-1883 ; Ut …
Bankoku chikyu zu.
Pocket Map
1853
Mineta, Fuko, 1818-1883; Uta …
Bankoku chikyu zu.
Pocket Map
1853
Mineta, Fuko, 1818-1883 ; Ut …
Bankoku chikyu zu.
Pocket Map
1853
Mineta, Fuko, 1818-1883; Uta …
Bankoku chikyu zu: zen.
Pocket Map
1853
Mineta, Fuko, 1818-1883; Uta …
Text page: Bankoku chikyu zu …
Pocket Map
1853
Mineta, Fuko, 1818-1883; Uta …
Text page: Bankoku chikyu zu …
Pocket Map
1853
Unknown
Cover: [Shintei] chikyu bank …
Pocket Map
1853
Unknown
[Shintei] chikyu bankoku hoz …
Pocket Map
1853
Kudo, Tohe
Shochu bankoku zu.
Pocket Map
1856
Utagawa, Sadahide, 1807-1873
Cover: Bankoku chikyu bunzu.
World Atlas
1856
Utagawa, Sadahide, 1807-1873
Title Page: Bankoku chikyu b …
World Atlas
1856
Utagawa, Sadahide, 1807-1873
Text Page: Bankoku chikyu bu …
World Atlas
1856
Utagawa, Sadahide, 1807-1873
Globe.
World Atlas
1856
Utagawa, Sadahide, 1807-1873
Text Page: Bankoku chikyu bu …
World Atlas
1856
Utagawa, Sadahide, 1807-1873
Text Page: Bankoku chikyu bu …
World Atlas
1856
Utagawa, Sadahide, 1807-1873
Text Page: Bankoku chikyu bu …
World Atlas
1862
Sato, Seiyo
Cover: Kankyo shinkan yochi …
Case Map
1862
Sato, Seiyo
Kankyo shinkan yochi zenzu.
Case Map
1862
Takeda, Kango
A map of the world in Japane …
Case Map
1868
Garyuken
Shinkoku shochu kokai sekai …
Pocket Map
1871
Anonymous
Dosen bankoku chizu.
Pocket Map
1873
Ochi, Kansei
Dosen bankoku yochi zenzu.
Pocket Map
1873
Garyuken
Shinkoku shochu kokai sekai …
Pocket Map
1874
Minaguchi, Ryunosuke
Cover: Bankoku zenzu.
Pocket Map
1874
Minaguchi, Ryunosuke
Bankoku zenzu.
Pocket Map
1874
Fukutomi, Seisui
Cover: Ansha sekai chizu.
Pocket Map
1874
Fukutomi, Seisui
Ansha sekai chizu.
Pocket Map
1875
Asai, Kisei
Chikyu oyobi Dai Nihon shinz …
Pocket Map
1875
Oka, Shu
Cover: Zotei yochi kokaizu.
Case Map
1875
Oka, Shu
Zotei yochi kokaizu.
Case Map
1875
Fujii, Shinsuke
Chikyu shinzu.
Pocket Map
1876
Ichikawa, Raijiro
Cover: Jutei bankoku chizu.
Pocket Map
1876
Ichikawa, Raijiro
Jutei bankoku chizu.
Pocket Map
1885
Sakai, Sutehiko
Shinsen bankoku zenzu.
Pocket Map