Browse All

1803
Kitao, Masayoshi, 1764-1824.
Edo ichimoku no zu.
Wall Map