Shinshu Sarashina-gun Ubasuteyama jusankei ezumen.