Shinsen shomitsu Akita-ken kannai zenzu : kaisei shin shichosonmei