Tokyo Kyoto riteihyo tsuki Niigata-ken kannai Tokyo Kyoto riteihyo tsuki Niigata-ken kanna...