Jitchi sokuryo Kyoto-fu kannai bunkatsu chizu : Kumano-gun