Jitchi sokuryo Kyoto-fu kannai bunkatsu chizu : Ikaruga-gun