Jitchi sokuryo Kyoto-fu kannai bunkatsu chizu : Minami Kuwata-gun