Kaisei saihan Shiga-ken kannai Otsu-shigai no zu : zen