Yokohama meisaizu : zen / Hodo Takashima Kazuyuki.