Jitchi sokuryo Kyoto-fu kannai bunkatsu chizu : Kadono-gun