Verso: Nihon sankei no hitotsu Itsukushima ryokaku benran chizu.