Nihon sankei no hitotsu Itsukushima jitchi shinkei no zu.