Suruga no Kuni Kunozan bekkaku Kanpeisha Toshogu zenzu.