Yamashiro no Kuni Atago-gun Kanpei Taisha Kamo Wakeikazuchi Jinja no zenzu.