Shizuoka kenka Totomi no Kuni Shuchi-gun Inui-mura kensha Akiba Jinja zenzu.