Omi no Kuni Shiga-gun Ikatachi-mura tochu Kanrai Jinja no shinkei.