Kyoto-fu Hanazono Rinzaishu Myoshinji-ha Daihonzan Shohonzan Myoshinji no kei.