Kawachi no Kuni Ishikawa-gun Katsuragi Kokiji zenkei no zu.