Kozuke no Kuni Nitta-gun Daikoin keidai no shinzu.