Kobo Daishi gokyuseki no utsushi gofunai hachijuhachikasho junro no zu.