Yamashiro no Kuni Otagi-gun Ichijoji-mura Manjuin Shinkyu keidai kubetsu jissokuzu.