Yamashiro no Kuni Otagi-gun Shugakuin-mura Kiraraji keidaigai kubetsu jissokuzu.