Yamashiro no Kuni Otagi-gun Shugakuin-mura Kiraraji shinkyu keidai kubetsu jissoku roppyak...