Yamashiro no Kuni Otagi-gun Shugakuin-mura Rinkyuji genkeidai bunken roppyakubun no ichizu...