Cover: Dai Nippon Teikoku yosatu seinanbu chikeizu.