Verso: Daigokai Naikoku Kangyo Hakurankai Kinki yuran annai chizu.