Cover: Tokaido gojusantsugi gojunko meisho sugoroku.