Cover: Kaisei shinkoku Teikoku Dai Nihon ritei shinsaizu.