Kaisei shinkoku Teikoku Dai Nihon ritei shinsaizu.