Cover: Kairiku dochu ritei saiken Teikoku sokuryo zenzu.