Covers: Meiji kaisei shinkoku Dai Nihon shinchizu.