Covers: Meiji sanjūichinen shinkoku Dai Nihon meisai ryokō annai : zen.