Covers: Kaisei shinkoku Teikoku Dai Nihon ritei saizu.