Fuken kankatsu gunmei Dai Nihonkoku santai shinzu.