Verso: Kaisei bungen shinsen Kyō zu miyako meisho jizai aruki.