Covers: Saiken annai ezu Kyō meisho michi no shiori.