Rakuchū Rakugai machimachi kōna taisei Kyō saiken ezu.