Covers: Tokai benran meisho eiri Dai Nihon fuken meisho hitori annai.