Ōsaka yori Kyōto e noborifune ryōgan ichiran [graphic].